معرفی

مشخصات فردی

بهروز وحیدی

نام - نام خانوادگی : بهروز   وحیدی

پست الکترونیکی : b_vahidi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : UMIST

سوابق اجرایی

1-Head of High Voltage Lab. Dept. of E.E.., Amirkabir University of Tech. , Tehran-Iran, 1989-1994

2-Head of power system group, Dept. of E.E.., Amirkabir University of Tech. , Tehran-Iran, Oct.1999-Oct.2001

3- Vice Chairman of IEEE Iran Section, 2009 – 2013

4- Director of Power System Center of Excellence, Amirkabir University of Technology, 2009 – 2013

5- Head of power system group, Dept. of E.E.., Amirkabir University of Tech. , Tehran-Ira, 2013-Nowعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

Senior Member of IEEE, 2004تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : فنی و مهندسی واحد جنوب تهرات

مرتبه علمی : استاد

پایه : 30

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-30

بهروز وحیدی
بهروز وحیدی

محل خدمت :
    فنی و مهندسی واحد جنوب تهرات
مرتبه علمی :
    استاد
^